Chants en fulakunda

Jimol 1    (Macca 11:28)


Ngaree ga am, ngaree ga am,
Ngaree ga am e mi okkoyat on fowtaare.
Ngaree ga am, ngaree ga am,
Ngaree ga am e mi okkoyat on fowtaare.
Ngaree ga am, onon piiw tampuøe e ndonndiiøe,
Ngaree ga am e mi okkoyat on fowtaare.

Jimol 2    (Yuhaana 11:25,26)


Isaa wi’i mbo: <Ko miin woni mbuurtinegol ngol e wuurde ndee.>
Isaa wi’i mbo: <Ko miin woni mbuurtinegol ngol e wuurde ndee.
Kala ngomåinåo he am, wuurtat, hay si joom oon maayi han.>
Isaa wi’i mbo: <Ko miin woni mbuurtinegol ngol e wuurde ndee.>
Isaa wi’i mbo: <Ko miin woni mbuurtinegol ngol e wuurde ndee.
E kala mbuuråo e gomåini he am, maayataa haa habadan.>

Jimol 3    (Macca 11:28)


Awa leleyo
Ngaree ga am tampuøe e ndonndiiøe
E mi okkat on fowtaare

Instrument

Jimol 4    (Yuhaana 10:11,14)    Jimol 5   (1 Yuhaana 3:8, 4:4)

Gaynaako moÿÿo åi anndi baaloñ mum koñ.
Gaynaako moÿÿo åi anndi baaloñ mum koñ.

Gaynaako moÿÿo ko joom yurmeende he baaloñ mum koñ.

Gaynaako moÿÿo åi okkira wuurde fii baaloñ mum koñ.

Jimol 5    (1 Yuhaana 3:8, 4:4)
Øiååo Alla oo feeñani.

Ko lañcugol ligge Ibiliisa åee.
Ko lañcugol ligge Ibiliisa åee.

Sabuna ngonåo he mon oo åi øuri oo ne doole. x2

Ngondo he yimøe øe aduna oo woodi øee.        x2

Jimol 6    (Feññinaandu 4:8)


Laaøåo, Laaøåo oo ko Joomiraawo Alla,
Joom Baawåe oo, ko Joomiraawo Alla.

Ngonnooåo oo, ko Joomiraawo Alla.

Ngonåo oo, ko Joomiraawo Alla.

Ngaroyooåo oo, ko Joomiraawo Alla.

Instrument

Jimol 7    (Yuhaana 1:14)


Haala kaa wontii neååo oo mbo wuurii he hakkunde amen,
Keewåo maloore e goonga.                                 x2
Men nji’ii åoo annoora makko oo, annoora Øiååo Bajjo oo,
Ngiwdo to Baaba too oo.                             x2

Jimol 8    (Ebriyakooøe 13:8)


Iisaa Almasiihu ko gooto haki, han e haa habadan.

Jimol 9    (Feññinaandu 22:13)


Ko miin woni Alfa oo e Omega oo,
Ngidiiåo oo e mbatiniiåo oo,
Fuååoode ndee e timminoore.

Jimol 10    (Roomnaaøe 5:8)


Kono ko nii Alla hollirta en njiågu mum nguu fii men;        x2

Ko ngonno-åen waåooøe bakkaat koo bom.                   x2

Almasiihu oo maayanii en!                       x2

Instrument

Jimol 11    (Yuhaana 14:2)


Cuuåi åii åi keewi to galle Baaba am,
Si wonaa goonga han, mi haalanatno on.
Mi moÿÿinanoyat on dulaa.

Jimol 12    (Luka 4:18,19)


Ruuhu Joomiraawo oo åin he dow am
Sabu mbo suøimaama kam    x2

Fii coktegol sokaabe bee         x2

Fii mbumtingol wumøe øee    x2

Fii åaltegol tampuuøe øee        x2

Fii kaalgol maloore Alla ndee    x2

Jimol 13    (Luka 2:10,11)


Kono malayka oo wi’i øe: <Wota no on kule, sabu mi addanii on kibaaru moÿÿo oo.>
Kono malayka oo wi’i øe: <Wota no on kule, sabu mi addanii on kibaaru moÿÿo oo.
Ngonanoyoåo yimbe piiw weltaare mawnde.
He nder oo jemma, to tuunde Daawuda too,
Ngonanoyoåo yimbe piiw weltaare mawnde.
He nder oo jemma, to tuunde Daawuda too,
On njibinanaama danndoowo, Almasiihu oo, Joomiraawo oo
On njibinanaama danndoowo, Almasiihu oo, Joomiraawo oo.>

Instrument

Jimol 14    (Yuhaana 15:5)


Ko miin woni delbol wiiñ ngol
Onon ngoni calåi åii
Ko miin woni delbol wiiñ ngol
Onon ngoni calåi åii

Kala koååo he am
E miin oon he mum
Jibinoyat øiåøe keewøe
Kala koååo he am
E miin oon he mum
Jibinoyat øiåøe keewøe

Sabu he øaawo am
On mbaawataa waåde hay huunde
Sabu he øaawo am
On mbaawataa waåe hay huunde

Jimol 15    (Yuhaana 3:16)


Alla yiåii aduna oo
Haa mbo okkiri Øiååo makko oo
Fii haa ngomåinåo he makko woo
Wota no maay
Kono heøa wuurde ndee

Jimol 16    (Yuhanna 14:6)


Iisaa wi’i mbo:
”Ko miin woni laawol ngol
Goonga oo
E wuurde ndee
Hay gooto
Artaa ga Baaba gaa
Si rewaani he am
Han”

Jimol 17    (Macca 4:4)


Binndi åii mbi’ii
”Neååo wuurataa mbuur tan,
Kono kala haala
Wuååuka he hunuko Alla hee”

Jimol 18    (Macca 1:21)


”Mbo jibinoyat øiååo gorko
E a inniroyat mbo Iisaa
Mbo jibinoyat øiååo gorko
E a inniroyat mbo Iisaa
Sabuna oon, ko kañ danndoyta
Yimøe mum øee bakkatuuji mu’en åii
Sabuna oon, ko kañ danndoyta
Yimøe mum øee bakkatuuji mu’en åii”

Jimol 19    (Macca 6:9-13)


Baaba amen, ngonåo to asamaan too oo
No innde maa ndee teddine, no Laamu maa åum ar
No sago maaåa oo waåe he dow leydi hee
No to asamaan too nii, no to asamaan too nii.

Okkor men hannde ñammi  njonoondi men
Yaafo men tooñeri amen ndii, no men njaafori tooñøe amen øee nii.

Wota åal men naatta he jarabi,
Kono fuutin men bonåo oo, fuutin men bonåo oo.

Sabuna ko aan woodi laamu åum
Mbaawdi ndii e darja kaa haa habadan.
Aamiini! Aamiini! Aamiini! Aamiini! Aamiini!

Jimol 20 (1 Korentanaaøe 16:13,14)


Ngaccitee hakkil, ngonee tiiåøe he hoolaare hee,
Ngonee cuusøe, ngonee tiiåøe. Mbaåiree piiw he njiågu.