Chants en kassa

Kaasa 1


Yéesu laane jibil bukuluul
Jatebumuu jí™iiten
Fan iwalenuul            )
Min isenuul bulo bábaneliit    )x2

Jésus dit “Venez vous
qui êtes fatigués
Je vous déchargerai
Je vous donnerai la vie éternelle

Kaasa 2


Hóo wóo wóyee Amaaen sembe emit óli
Hóo wóo wóyee máyineniyi muluuke
Jíbinkeni, jisali
Awu úwuwenumuu wahawu feh
Li sembaasu siya
Jíbinkeni, jisali
Ban li húnongumi, li usen wo feh bulo
Jíbinken, jisali

Oh! Le Seigneur puissant notre Dieu
Oh! Ta gloire est grande
Nous te louons
C’est toi qui as crée toutes choses
Par ta puissance
Nous te louons
Par ta volonté tu as donné la vie à toutes choses
Nous te louons

Kaasa 3


Alleluya, alleluya            )
Yéesu labile boot li etaam        )
Ebil yata káfulen butila        ) x2

Hóo wóo wóoye/     (Usalaal Báliba)
Olaal kuñool emit /     (Ubinkenaalool)

Lafinfimmuu min abile boot li etaam
Ebil yata káfulen butila
Alléluia, alléluia
Jésus est venu sur la terre
Il est venu pour effacer les péchés

Oh! /    (Louons l’Eternel)
Nous les enfants de Dieu/    ( Louons-le)

Il est réellement venu sur la terre
Il est venu pour effacer les péchés
Kaasa 4


Yéesu awu ommuu anolawu
wóoye huken boot síyaat
wóoye boot nanoonan

Yéesu afaakenolaal
Yéesu amaaenolaal
Yéesu áyiiyolaal
Yéesu buloolaal
Yéesu mayaaolaal

(Hébreux 13:8)
Jésus tu es le même
hier, aujourd’hui
Et éternellement

Jésus est notre Sauveur
Jésus est notre Seigneur
Jésus est notre Roi
Jésus est notre Vie
Jésus est notre Lumière

Kaasa 5


Báliba lafañolaafañ áa
Li áboñoolool Yéesu
Bájum an áyinen li akila
Li afak min abaj
Bulo bábaniliit

Ateemit lafañoolaafañ áa  ….
Jiloen lafañoolaafañ áa …
Jibasasoo lafañoolaafañ áa …
Akiletam lafañoolaafañ áa …

(Jean 3:16)
Dieu nous a aimé beaucoup
Il a envoyé Jésus
Pour que quiconque croire en lui soit sauvé
Et qu’il ai la vie éternelle

Dieu nous a aimé beaucoup …
Celui qui donne la vie nous a aimé beaucoup …
Celui qui donne la paix nous a aimé beaucoup …
Celui à appartient toute la terre nous a aimé beaucoup …

Kaasa 6

Koone sum bay kuje’e boot ?
Bata Yéesu kuje’e boot
Yéesu kilis akila ammuu ayi ?
Yéesu kilis afakena

Atuyom ubil uja’a
uja’a bata Yéesu
Alíinom ufan ujanten
Ujanten min ukáanum

Añiil ata Emit labuki
kajawool kooneyi Yéesu
Bájum li ubaj li o kásuumaay
Kásuumaay kábaneliit
Bàjum li ubaj li o bulo
Bulo bábaneliit

Wóo Yéesu jisali
Jisali li sáaloli
Wóo, Yéesu kásuumaay
Awu sene’ kásuumaay
Wóo Yéesu eheecen
Awu úfooyewoli
Wóo Yéesu amaaen
Usalaal jáyiiyaju joola

Il parait qu’ils vont chez qui ?
Ils vont chez Jésus
Jésus Christ qui est-il ?
Jésus Christ est le sauveur

Mon frère suit moi et allons chez Jésus
Ma sœur prend le temps d’écouter et respecte

L’enfant de Dieu est né
son nom est Jésus
Pour qu’en lui tu ais une paix
Une paix éternelle
Pour qu’en lui tu ais une vie
Une vie éternelle

Oh ! Jésus nous te louons
Nous te louons avec nos âmes
Oh ! Jésus la paix,
C’est toi qui nous la donne
Oh ! Jésus la protection,
c’est toi qui nous l’assure
Oh ! Jésus est seigneur
Louons sa royauté
Kaasa 7


Yéesu óoye
Ambúsuk lalobe mooli
Yéesu óoye
Ambúsuk lalobe mooli
Awu ommu húkitum
Li húbanum
Kumalaka kulobe mooli

Oh ! Jésus
Le monde entier parle de toi
Oh ! Jésus
Le monde entier parle de toi
Tu es le commencement et la fin
Les anges parlent de toi

Kaasa 8


Yéesu kilisita, Yéesu kilisita
hóo óow yée, hóo óow yée
Yéesu ée hóowoye
Awu ukil etaam

Jésus Christ, Jésus Christ
Oh!
Jésus Oh!
Oh ! La terre t’appartient.

Kaasa 9


Buyinum bata Amaaenawu
bumbu li ínje mata la™uson™us
Boot kawaale hulimool
Buyinum bata Amaaenawu
bumbu li ínje mata la™uson™us
Boot kawaale hulimool
Mata la™uson™us
Boot kawaale hulimool
Mata la™uson™us
Boot kawaale hulimool

Sembaasu sata Amaaenawu …
Mayaaamu mata Amaaenawu …
Húbooliyahu hata Amaaenawu …
Manabamu mata Amaaenawu …
Buloabu bata Amaaenawu …
Kájiyaku kata Amaaenawu …

L’Esprit du Seigneur est sur moi
Car il m’a choisi
Pour précher sa parole
L’Esprit du Seigneur est sur moi
Car il m’a choisi
Pour précher sa parole
Car il m’a choisi
Pour précher sa parole
Car il m’a choisi
Pour précher sa parole

La puissance du Seigneur…
La lumière du Seigneur…
L’amour du Seigneur…
La justice du Seigneur…
La vie du Seigneur…
La grâce du Seigneur…

Kaasa 10


Hóo óo óó buyinum        )
Bata Ateemit bombu li inje        )
Boot kawaale hulimalu        )
Boot kafaken kusukateen        )
Boot kawaale hulimalu        )
Boot kafaken kusukateen        ) x2

Kákotul kágootomuu
Kutuyom jiwayinoo
Kákotul kágootomuu
Kutuyom jiwayinoo
kawalen ká™itenumuu
kúliinom jiwayinoo
kawalen ká™itenumuu
kúliinom jiwayinoo

Oh! L’esprit de Dieu est sur moi
Pour précher la parole
Pour sauver les pauvres
Pour précher la parole
Pour sauver les pauvres
Pour libérer les faibles

Mes frères épanouissez vous
Pour libérer les faibles
Mes frères épanouissez vous
Pour donner du repos à ceux qui sont chargés
Mes sœurs épanouissez vous
Pour donner du repos à ceux qui sont chargés
Mes sœurs épanouissez vous

Kaasa 11


Usalaal Ateemit o Atuubaawu
O Añoolawu li Buyinum Banabaabu
Ubajutaal kuteemit kúhaaji
Ano lubajaale
O Atuubaawu Añoolawu
Li Buyinum
Ateemit li áboñul Yéesu boot
Kawaale hulimool baabe li etaam
Nan aitenoolumuu ájimutil
Li amit áboñul Buyinumool Banabaabu

Louons Dieu le Père
Le Fils et le Saint Esprit
Nous n’avons pas trois Dieu
Nous avons un
Lui ; Le Père, le Fils
et le Saint Esprit
Dieu a envoyé Jésus pour
annoncer sa Parole ici bas
Lorsqu’il l’a élevé, il ne les a pas
oublié, il leur a encore envoyé le Saint Esprit.

Kaasa 12


Buu lootumu oon lufañe Ateemit
Ban uyilaal tuf ufañ  atuyi
Buu lootumu oon lufañe Ateemit
Ban uyilaal tuf ufañ  atuyi
Atuyom usaafom
Afaalom usaafom
Alíinom usaafom
Añoolom usaafom
Kutuyom jiwayinoo MUSIQUE
kutuyom jiwayinoo MUSIQUE
usaafom MUSIQUE
kutuyom jiwayinoo

Comment peux- tu dire que tu aimes Dieu
Alors que tu ne peux pas du tout aimer ton frère
Comment peux- tu dire que tu aimes Dieu
Alors que tu ne peux pas du tout aimer ton frère
Mon frère salues moi
Mon ami salues moi
Ma sœur salues moi
Mon enfant salues moi
Mes frères épanouissez vous MUSIQUE
Mes frères épanouissez vous MUSIQUE
Salues moi MUSIQUE
Mes frères épanouissez vous

Kaasa 13


Yéesu afakenawom
Yéesu li húsimi to lufosumuu kahoofoolaku kúmbaam
Yéesu li húsimi to lufosumuu kahoofoolaku kúmbaam
Ubonkeet ulambenom min ifak ! Kábandoo
Ubonkeet ulambenom min ifak ! Kábandoo
To luhalumuu siheecenasu súmbaam !
To lucacumuu uneewawu wúmbaam !
To lusenomuu kabuki’ kawunkul
Ubonkeet ulambenom min ifak ! Kábandoo

Jésus est mon sauveur
Jésus avec ton sang tu as effacé mon péché
Jésus avec ton sang tu as effacé mon péché
Aide moi à retrouver définitivement la liberté
Aide moi à retrouver définitivement la liberté
C’est là où tu as brisé mes liens
C’est là où tu as payé mes dettes
C’est là où tu m’as donné une nouvelle vie.
Aide moi à retrouver définitivement la liberté